Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Životopis

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (nar. 1956) vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde v roku 1998 získal titul profesor.

Počas svojej pracovnej kariéry pôsobil na  Oddelení chorôb oviec v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach, spoločného pracoviska Vysokej školy veterinárskej, ako odborný, neskôr ako vedecký pracovník. Vykonával funkciu interného a externého vedúceho Oddelenia chorôb oviec v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny. Bol vedúcim pracovníkom Akreditovaného klinického skúšobného laboratória na Univerzite veterinárskeho lekárstva ako prvého akreditovaného pracoviska Slovenskou národnou akreditačnou komisiou SR na slovenských univerzitách. Vykonával funkciu prorektora pre rozvoj a styk s praxou Univerzity veterinárskeho lekárstva. Zastával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach a následne bol vymenovaný ministrom pôdohospodárstva SR za ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR.

Do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ho menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 15. mája 2023.

 


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 241
fax: 02/529 63 871
e-mail: [email protected]


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood