Facebook Statistics

Metodický pokyn na úpravu hraníc bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) pri spracovaní ROEP podľa zákona č. 180/1995 Z. z. a projektov pozemkových úprav podľa zákona č. 330/91 Zb.

25-06-2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood