Metodické usmernenie na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri jej použití pre nepoľnohospodárske účely na spracovanie dokumentácie bilancie skrývky

12-06-2008

Metodické usmernenie MP SR č. 2341/2006-910

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)