Facebook Statistics

Kancelária ministra

Metodické usmernenie na realizáciu zákona NR SR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pôdy v zriadených záhradkových osadách a vyporiadania vlastníctva k nim v znení dodatku č. 1

13-06-2008

Metodické usmernenie MP SR 5835/2001-430 ÚGKaK KO-1980/2001-11-23 SPF 23683/2001-110

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood