Metodické usmernenie MP SR na poskytovanie finančných prostriedkov za znalecké posudky, geometrické plány, zjednodušené rozdeľovacie plány, registre a projekty pozemkových úprav č. 4902/2004-430 z 1.11.2004 – d o p l n e n i e č.1

11-06-2008

Metodické usmernenie MP SR č. 977/2005-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)