Metodické usmernenie MP SR na poskytnutie finančných prostriedkov za znalecké posudky, geometrické plány, zjednodušené rozdeľovacie plány, registre a projekty pozemkových úprav č.4902/2004-430 zo dňa 1.11.2004 – d o p l n e n i e č.2

11-06-2008

Metodické usmernenie MP SR č. 977/2005-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)