Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Slovenského pozemkovéhop fondu, ktorým sa určuje postup správnych orgánov a organizačných útvarov fondu pri zabezpečovaní znaleckých posudkov...

10-06-2008

Metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Slovenského pozemkovéhop fondu,
ktorým sa určuje postup správnych orgánov a organizačných útvarov fondu pri zabezpečovaní znaleckých posudkov a technických podkladov pre rozhodovaciu činnosť správnych orgánov na realizáciu zákona NR SR  č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom  v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)