Facebook Statistics
Značka Kvality

Literárny prehľad a zber dát na podporu kategorizácie škodcu ihličnatých stromov Scolytinae spp.

20-04-2018

​Úrad EFSA v priebehu mája otvorí výzvu na tender „Literárny prehľad a zber dát na podporu kategorizácie škodcu ihličnatých stromov Scolytinae spp. nepochádzajúceho z EÚ".

Rozpočet výzvy je stanovený na 140 000 €.

Úrad EFSA bol požiadaný, aby vykonal kategorizáciu škodcov pre 133 rastlinných škodcov na území EÚ. Cieľom je, počas prípravy implementácie novej EÚ legislatívy v oblasti zdravia rastlín, poskytnúť aktualizovanú kategorizáciu škodcov uvedených v prílohách smernice 2000/29/ES, pre ktoré nie je k dispozícii nedávna kategorizácia škodca alebo hodnotenie rizika. Väčšina z týchto 133 kategorizácií škodcov sa týka jednotlivých druhov rastlinných škodcov (príklad nedávno zverejnenej kategorizácie škodcu nájdete na stránke https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.5106). Avšak iba malý počet z kategorizácií pokrýva veľké skupiny. Do takejto veľmi veľkej skupiny patria druhy podčeľade Scolytinae nepochádzajúce z EÚ, ktoré sú škodcami ihličnatých stromov. Príklady úloh súvisiacich s touto výzvou môžu zahŕňať: vypracovanie komplexného zoznamu druhov podčeľade Scolytinae nepochádzajúcich z EÚ, s informáciami o ich prenose a hostiteľoch; zber dát a informácií o druhoch vybraných z komplexného zoznamu na základe kritérií, ktoré sa následne dohodnú; zhrnutie a analýza údajov; vypracovanie vedeckých alebo technických dokumentov; účasť na stretnutiach vedeckého Panelu EFSA pre zdravie rastlín (fyzicky alebo na diaľku).

Výberové kritériá - technická a odborná spôsobilosť: Vybraný projektový tím by mal pozostávať aspoň z jedného vedúceho výskumného pracovníka a v ideálnom prípade z dvoch výskumníkov s preukázateľnými skúsenosťami pre Scolytinae spp. Ďalšie podrobné kritériá výberu budú zverejnené spolu s výzvou.

Ak máte záujem zapojiť sa do tejto výzvy, pošlite prosím v termíne do 11.5.2018 e-mail na [email protected] s uvedením odkazu na túto informáciu a uvedením nasledujúceho:

  • Vaše meno a adresu ako aj Vašej organizácie;
  • či by ste sa chceli podieľať ba projekte ako fyzická osoba alebo organizácia/súkromná spoločnosť.

Informácia je zverejnená aj na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180419


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood