Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Krátke odbytové reťazce významne pomôžu zásobovaniu jedální potravinami od slovenských výrobcov

28-04-2023

V prípade, že Národná rada Slovenskej republiky schváli návrh zákona poslanca Patricka Linharta,  už na jeseň môžu vzniknúť tzv. krátke odbytové reťazce. Cieľom návrhu je vytvorenie a podpora systému na zabezpečenie  dodávky slovenských lokálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov do jedální sociálnych zariadení a škôl.

Návrh predpokladá vznik priemerne dvoch odbytových združení v každom samosprávnom kraji, teda spolu maximálne 16 subjektov, ktoré budú združovať pestovateľov, chovateľov a potravinárov, aby zabezpečili potrebné produkty na spotrebu v stravovacích zariadeniach. ,,Okrem podpory produkcie, spracovania a spotreby našich lokálnych produktov má takáto dodávka aj environmentálny rozmer. K stravníkom v školách a domovoch sociálnych služieb sa dostanú po krátkej ceste a v krátkom čase, čím je zaručená ich kvalita, čerstvosť a minimalizuje sa uhlíková stopa. Predložený návrh tiež obsahuje možnosť zabezpečenia dodávok poľnohospodárskych produktov a potravín pre potravinové púšte, čo dnes významnou mierou trápi odľahlé obce a regióny,“ zhrnula prínosy návrhu generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská. Umožňuje tiež spoluprácu s charitatívnymi organizáciami v oblasti dodávok potravín z krátkeho odbytového reťazca.

,,Budem rád, ak kolegovia v NR SR podporia môj legislatívny návrh, keďže má do budúcna ambíciu zjednodušiť dodávky potravín lokálnych producentov a spracovateľov do jedální v školách a domovoch sociálnych služieb. A keď sa systém osvedčí, tak v budúcnosti by mohli takto dodávať potraviny aj do nemocníc, či väzníc a ďalších stravovacích služieb verejných poskytovateľov,“ zdôvodnil predkladateľ návrhu, poslanec NR SR Patrick Linhart.

Úlohou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR (MPRV SR) bude vytvoriť registráciu spomínaných odbytových združení a v budúcnosti aj jednotný informačný systém na evidenciu ponuky a dopytu poľnohospodárskych produktov a potravín dodávaných odbytovými združeniami.

,,Krátky odbytový reťazec znamená, že medzi stupňom výroby a stupňom dodávania sú najviac dva stupne spracovania. Vďaka tejto legislatívnej úprave dosiahneme okrem podpory našich producentov predovšetkým vyšší podiel kvalitných slovenských potravín v školských jedálňach a jedálňach sociálnych služieb. Tým prispejeme k zdravšiemu stravovaniu našich detí a seniorov, čo je prvoradým cieľom tohto návrhu zákona,“ zhrnul minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood