Facebook Statistics

Kovy ako kontaminanty v potravinách

04-05-2009

Arzén, kadmium, olovo a ortuť sú chemické zlúčeniny, ktoré sa v prírodnom prostredí nachádzajú prirodzene v rôznych množstvách. Ako reziduá sa môžu taktiež vyskytovať v potravinách. Ich prítomnosť v prostredí je dôsledkom aktivít ľudskej populácie v rôznych oblastiach poľnohospodárstva a priemyslu v podobe farmárčenia, automobilových exhalátov či kontaminácie potravín počas ich výroby a uskladňovania. Zdroje expozície týmito kovmi pre ľudí môže pochádzať z prostredia ako aj z konzumácie kontaminovaných potravín alebo vody.

Regulačný rámec Európskej únie

Nariadenie Komisie č. 1881/ 2006 stanovuje maximálne množstvá kovov v potravinách ako  olovo, kadmium, ortuť a anorganický cín.

Nariadenie Komicie č. 333/ 2007 zahŕňa metódy odberu vzoriek a ananlýzu pre úradnú kontrolu maximálnych množstiev vyššie uvedených kovov. Surveillance reziduí kovov v potravinách živočíšneho pôvodu je uvedená v smernici Rady č. 96/23/ES.

Úloha a aktivity Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

EFSA poskytuje vedeckú podporu a poradenstvo manažérom rizík na základe hodnotení rizika. Európska Komisia a členské štáty EÚ rozhodujú o regulačných otázkach vrátane stanovenia maximálnych množstiev kovov v potravinách za pomoci vedeckého poradenstva EFSA.

Európska komisia (ďalej EK) alebo členské štáty požiadali EFSA prehodnotiť riziko uránu, ortute, olova a arzénu v potravinách. Týmto hodnotením rizika bol poverený vedecký panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej CONTAM).

Urán v potravinách

Urán je prirodzene sa vyskytujúci rádioaktívny kov , ktorý sa v rôznych koncentráciách môže nachádzať v prostredí, vode a potravinách. V marci 2009 vedecký panel CONTAM vykonal hodnotenie rizika expozície uránom z potravín, najmä z minerálnej vody a informoval o tolerovateľnom dennom príjme (TDI) uránu. Stanovisko bolo zamerané na chemickú toxicitu uránu. V priebehu roku 2009 sa iná expertná skupina EK bude zaoberať rádiologickým rizikom uránu. 

Vedecký panel CONTAM neidentifikoval žiadne nové údaje, ktoré by vyžadovali revíziu TDI  uránu na 0,6 µg/kg telesnej hmotnosti na deň stanovenej WHO a preto vedecký panel CONTAM podporil tento TDI.

Vedecký panel CONTAM zhodnotil, že priemerná expozícia uránom je pre všeobecnú populáciu a konzumentov s vyšším príjmom aktuálne pod TDI v celej Európe. V určitých oblastiach, kde sú koncentrácie uránu v pitnej vode vysoké, expozičné odhady sú blízko ale stále nižšie ako TDI. Vedecký panel CONTAM ďalej upozornil, že pre dojčatá kŕmené dojčenskou formulou, ktorú tvorí voda s obsahom uránu môže byť expozícia vo vzťahu k telesnej hmotnosti až trikrát vyššia ako u dospelých a dospel k záveru, že takejto expozícii by sa malo zabrániť.

Kadmium v potravinách

V januári 2009 vedecký panel CONTAM prijal stanovisko o kadmiu v potravinách poskytujúce aktualizované európske hodnotenie expozície ustanovujúc nový tolerovateľný týždenný príjem (TWI). Potraviny sú zvyčajne hlavným zdrojom príjmu kadmia pre populáciu nefajčiarov. Na základe analýzy nových dát vedecký panel CONTAM znížil TWI pre kadmium na 2,5 µg/kg telesnej hmostnosti. Aktuálna priemerná expozícia kadmiom pre populáciu dospelých ľudí je okolo tohto množstva a expozícia pre určité podskupiny ako sú vegetariáni a fajčiari môže byť vyššia. Keďže TWI nie je založený na skutočnom poškodení obličiek, ale na skorom ukazovateľovi zmeny funkcie obličiek naznačujúcom možné poškodenie obličiek v neskoršom veku, riziko škodlivých účinkov kadmia je preto veľmi nízke aj pre také skupiny obyvateľstva, ktoré majú expozíciu nad TWI.

Ortuť v potravinách

V roku 2004 prijal vedecký panel CONTAM stanovisko o ortuti a metylortuti, ktoré sú hlavnými kontaminantami rýb a morských produktov. Stanovisko je zamerané na to, ako rôzne potraviny prispievajú na celkovú záťaž človeka vrátane rizikových skupín ako sú tehotné ženy a deti. Vedecký panel CONTAM zhodnotil, že toxicita metylortute bola preukázaná pri nízkych množstvách expozície a preto expozícia touto zlúčeninou by mala byť minimalizovaná. Je dôležité taktiež poznamenať, že ryby sú dôležitou súčasťou vyváženej stravy.

V roku 2005 poskytol EFSA aj poradenstvo v oblasti bezpečnosti a výživového prínosu z voľne žijúcich a chovaných rýb. Panel CONTAM hodnotil zdravotné riziká vzťahujúce sa na ľudskú spotrebu voľne žijúcich a chovaných rýb vrátane celkového hodnotenia rizík spojených s konzumáciou baltických sleďov. Poradenstvo EFSA bolo sústredené na najvýznamnejšie kovy a perzistentné organické látky a to metylortuť, dioxíny a dioxínom podobné polychlórované bifenyly. Úrad taktiež preskúmal výživové hodnoty a výhody vyplývajúce z konzumácie rýb.

Ďalšie kroky

Vedecké stanoviská o olove a arzéne v potravinách budú zverejnené začiatkom roku 2010.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood