Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Kontroly kvality obilia a múky naberú na intenzite

28-07-2022

V nadväznosti na pondelkové zasadnutie Krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) súvisiace s tranzitom obilia z Ukrajiny, sa dnes na pôde agrorezortu stretla avizovaná expertná skupina. Stretnutie viedol štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.

Na stretnutie expertnej skupiny boli prizvaní zástupcovia združení pestovateľov obilnín a kukurice, predstavitelia skladovateľov a spracovateľov predmetných komodít a nechýbali ani predstavitelia Komoditnej rady pre obilie. Prítomní si v súvislosti s informáciami, že na našom trhu zostáva časť ukrajinského obilia určeného na tranzit do tretích krajín, vymenili dôležité informácie. Ministerstvo zdôraznilo, že v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR finalizuje monitoring množstiev dovozu jednotlivých druhov obilnín z Ukrajiny na Slovensko.

Pestovatelia obilnín vyjadrili obavu z dovozu ukrajinskej pšenice, ktorá vzhľadom na jej podstatne nižšiu cenu bude výrazne ovplyvňovať cenotvorbu a odbyt domácej pšenice. Ukrajinské obilie tiež môže predstavovať zdravotné riziko z dôvodov iných požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu, než sú požadované na produkciu v krajinách EÚ. Zároveň vyjadrili obavu z plynulého zabezpečenia exportu slovenského obilia z novej úrody, keďže všetky exportné cesty sú zablokované pre tranzit ukrajinskej pšenice.

Dôležitou správou pre slovenského spotrebiteľa je vyjadrenie slovenských mlynárov a pekárov, ktorí si vysoko cenia bezpečnosť a kvalitu svojich výrobkov, ktorú garantujú svojim odberateľom a spotrebiteľom a o spracovaní ukrajinskej pšenice vôbec neuvažujú. Individuálne prípady, keď sa do mlynov nakúpila pšenica z Ukrajiny, budú prehodnotené v rámci kontrolných postupov orgánov úradnej kontroly.

Zo stretnutia vzišla jasná požiadavka prítomných na zintenzívnenie kontroly kvality takéhoto obilia. „Jednoznačným záverom nášho stretnutia bol prísľub zo strany ministerstva na zintenzívnené kontroly a testy na kvalitu obilia v skladoch, ako aj múky, či kŕmnych zmesí pre zvieratá na domácom trhu, kde to podľa nás má zmysel a je to v súlade so všetkými právnymi normami,“ uviedol Martin Kováč, štátny tajomník MPRV SR. Kontroly sa budú sústreďovať najmä na rezíduá pesticídov, mykotoxínov  a rádiologické vyšetrenia, perspektívne aj  na GMO.

Expertná skupina sa opäť stretne na prelome augusta a septembra, kedy by mali byť známe výstupy z kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood