Facebook Statistics

Kontakty

Sekcia európskych programov a projektov
Tel.:    +421 2 593 73 306 - sekretariát

Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov
Tel.:    +421 2 593 73 318 - sekretariát

Odbor hodnotenia a posudzovania projektov
Tel.:    +421 2 593 73 306 - sekretariát

Odbor implementácie projektov
Tel.:    +421 2 593 73 306 - sekretariátAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood