Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

17-09-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Galanta Vás pozývajú na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2019 v Kultúrnom dome v Kráľovom Brode so začiatkom od 08.00 hod.

Počas konferencie Vás čaká okrem analýzy dosiahnutých výsledkov pri zbere úrody, vyhodnotenia plemenárskej práce a vyhodnotenia súťaže mliečnej úžitkovosti aj výstava jabĺk k regionálnej súťaži „O najlepšie jablko“.

Všetky podrobné informácie nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood