Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020

07-11-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo Koncepciu rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020, ktorá bola dňa 5. novembra 2014 schválená vládou Slovenskej republiky a vychádza prioritne z jej programového vyhlásenia na roky 2012 – 2016. „Potravinársky priemysel je veľmi dôležité odvetvie, ktoré má potenciál zabezpečiť do roku 2020 potravinovú sebestačnosť našej krajiny na úrovni 80 %, čo patrí medzi strategické ciele koncepcie,“ hovorí generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR, Zuzana Nouzovská. Ďalej sa bude snažiť posilniť postavenie slovenského potravinárskeho priemyslu na domácom trhu a zvýšiť jeho exportnú výkonnosť i konkurencieschopnosť. Okrem strategických cieľov má koncepcia vytýčené aj strategické oblasti, a to rast efektívnosti a produktivity potravinárskeho priemyslu či zvýšenie významu potravinárskeho priemyslu v zamestnanosti a rozvoji vidieka.

Potravinársky priemysel na Slovensku dosiahol v roku 2012 hospodársky výsledok 97, 6 mil. eur, pričom tržby za vlastné výrobky a predaj tovaru dosiahli hodnotu 4,04 mld. eur a výroba 3,08 mld. eur. „Po vážnom prepade v rokoch 2009 – 2010 môžeme v nasledujúcom období 2011 a 2012 sledovať mierne oživenie potravinárskeho priemyslu vo výrobe, tržbách a výsledkoch hospodárenia,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka MPRV SR, Ľubomír Jahnátek.

V rámci prípravy Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020 bola vykonaná aj analýza sebestačnosti vybraných základných komodít jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu. Jej vyhodnotenie prebehlo na základe údajov z roku 2012 o výrobe a spotrebe, bez zohľadnenia vývozu. „Situácia nie je vôbec uspokojivá v konzervárenskom, cukrovarníckom, tukovom priemysle a v mäsopriemysle, ďalej vo výrobe hydinového mäsa, mlieka, mliečnych produktov, trvanlivého pečiva a vína,“ dodala Zuzana Nouzovská. Najväčšie pokrytie spotreby bolo v prípade produkcie ražnej múky (124,7%), pšeničnej múky (96,7%), hovädzieho mäsa (108 %) a vajec (93%). Najnižšie hodnoty sa vyskytli v konzervárenskom odvetví, kde sa spracované ovocie pohybuje na úrovni 48,8 % a spracovaná zelenina na 16,1 %. Vysoká nie je ani sebestačnosť vo výrobe jedlých olejov a tukov, ktorá predstavuje v priemere 53,5 %. Priemysel nealkoholických nápojov pokrýva svojou výrobou spotrebu Slovenska na 96,3 %, pričom výroba vína v SR nepokrýva ani polovicu domácej spotreby (46,8 %). Pre zvýšenie potravinovej sebestačnosti resp. potravinovej suverenity Slovenska, a tiež ponuky kvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravín je nevyhnutné podporiť rast efektívnosti a konkurencieschopnosti slovenského potravinárstva. „Zlepšia sa tak aj väzby na domáce poľnohospodárstvo, podmienky v rámci ochrany životného prostredia a energetická efektívnosť,“ konštatoval minister Jahnátek. Konkrétne by mohlo ísť, napríklad, o investície do technologickej modernizácie výroby a spracovania; zvýšenie efektívnosti využívania existujúcich kapacít; inováciu a výrobu nových druhov potravín a potravín s vyššou pridanou hodnotou.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood