Facebook Statistics
Značka Kvality

Komoditné situačné a výhľadové správy od 2020

 

Situačné a výhľadové správy

Vypracovávajú sa o vybraných komoditách rastlinnej a živočíšnej výroby v spolupráci s odbormi rastlinnej a živočíšnej výroby MPRV SR, ŠÚ SR, PPA a výrobnými a spracovateľskými zväzmi. Obsahujú analýzy vývoja hmotnej bilancie predmetnej komodity za hospodárske a kalendárne roky, krátkodobé výhľady, informácie o regulačnej a podpornej politike trhu na Slovensku a v EÚ, cenové informácie a informácie o komoditných trhoch v EÚ a vo svete. Správy vypracováva riešiteľský kolektív autorov.

Sú priebežne poskytované členom odborných komisií, orgánom štátnej správy a ich organizačným zložkám, príslušným stavovským organizáciám, rezortnej VVZ. Správy sú východiskovým zdrojom informácií pri spracovaní koncepčných materiálov, analýz, porovnávacích štúdií, diplomových a dizertačných prác a trhových informácií pre širšiu odbornú verejnosť.

Vydávajú sa výlučne v online verzii na webových stránkach MPRV SR.

Periodicita jednotlivých výstupov:

• Cukrová repa a cukor 1x ročne
• Ovocie 1x ročne
• Hydina a vajcia 1x ročne
• Ovce 1x ročne
• Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá 1x ročne
• Priemyselné krmivá 1x ročne
• Jatočné ošípané 1x ročne
• Strukoviny 1x ročne
• Kozy 1x ročne
• Vinič hroznorodý, hroznové víno 1x ročne
• Mlieko 1x ročne
• Zemiaky 1x ročne
• Obilniny 1x ročne
• Zelenina 1x ročne
• Olejniny 1x ročne
 

 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Repka, tel.: +421/2/59 266 460


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood