Facebook Statistics

Kľúčové správy FAO v súvislosti s pandémiou COVID-19

24-03-2020

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE), aby pomohla členským štátom a výskumným komunitám pri identifikácii potenciálnych živočíšnych hostiteľov tohto vírusu a pri znižovaní dopadov na ľudí. V súčasnosti je však najvyššie riziko šírenia COVID-19 prenosom z človeka na človeka a táto pandémia vyžaduje koordinované kroky a odhodlanie, aby sa šírenie COVID-19 spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 zastavilo na vnútroštátnej, regionálnej a globálnej úrovni. WHO je autoritou a primárnym zdrojom informácií o aspektoch tejto pandémie z hľadiska zdravia ľudí.

Kľúčové správy FAO v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2:

Zatiaľ čo stále prebiehajú úvahy o pravdepodobnom živočíšnom pôvode nového koronavírusu (SARS-COV-2), šírenie a vývoj súčasnej humánnej pandémie je doteraz spôsobený prenosom z človeka na človeka.

V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by psi zohrávali úlohu pri šírení COVID-19. V súlade so všeobecnou praxou pri starostlivosti o akýkoľvek druh zvierat si vždy umyte ruky pred a po kontakte s nimi.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je autoritou a primárnym zdrojom informácií o aspektoch tejto pandémie z hľadiska zdravia ľudí.

Mäso zo zdravých hospodárskych zvierat, ktoré sa dôkladne tepelne upraví, je bezpečné na konzumáciu.

Ľudia by nemali manipulovať, predávať, pripravovať ani konzumovať mäso, ktoré pochádza z voľne žijúcich zvierat alebo hospodárskych zvierat, ktoré sú choré alebo uhynuli z neznámych príčin, s takýmito zvieratami manipulovať, porážať ich. Surové  mäso z voľne žijúcich zvierat alebo nevarené jedlá obsahujúce krv z voľne žijúcich zvierat by sa nemali konzumovať. Tieto praktiky vystavujú ľudí vysokému riziku nákazy množstvom rôznych infekcií.

Akákoľvek nezvyčajná chorobnosť alebo úmrtnosť zvierat by sa mala nahlásiť veterinárnym orgánom.

FAO sa v plnej miere zapája do multisektoriálnej koordinácie na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom aktivácie Koordinačnej skupiny pre incidenty FAO (FAO Incident Coordination Group).

FAO spolupracuje s partnermi, aby pomohla členským štátom a výskumným komunitám pri identifikácii potenciálnych živočíšnych hostiteľov tohto vírusu a pri znižovaní dopadov na ľudí.

Ďalšie informácie o aktivitách a zapojení sa FAO v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 nájdete na webovej stránke FAO.

FAO takisto zverejnilo odpovede na otázky súvisiace s dopadom pandémie COVID-19 na potraviny a poľnohospodárstvo.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood