Facebook Statistics

Kedy bude zverejnená nasledujúca výzva na podanie žiadosti o NFP v rámci JPD 2. Je ešte dostatok financií na všetky opatrenia?

15-06-2010

Riadiaci orgán JPD 2 pripravuje ďalšiu výzvu ešte v roku 2005. Termín vyhlásenia však ešte nie je určený. Vyhlásenie výzvy na jednotlivé opatrenia závisí od výšky čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých opatreniach, čo bude známe až po vyhodnotení projektov z 2. výzvy.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood