Facebook Statistics

Kalkulačka podpôr v rámci Strategického plánu 2023-2027 na Slovensku

01-06-2022

MPRV SR a Inštitút pôdohospodárskej politiky pripravili pre farmárov možnosť vypočítať výšku podpory v novom období rokov 2023-2027. Kalkulačka farmárom umožňuje výpočet neprojektových podpôr v rokoch 2023-2027. Po zadaní informácií o výmere, plodinách, živočíšnej výrobe ako aj spôsobe hospodárenia farmár získa informáciu o celkovej podpore farmy v rokoch 2023-2027. Všetky prepočty vychádzajú z Vládou SR schváleného Návrhu strategického plánu SR na roky 2023-2027. Kalkulačka obsahuje nápovedu k vyplneniu ako aj informácie o jednotlivých intervenciách formou poznámok.

Prejsť na kalkulačku


Vylúčenie zodpovednosti:

Kalkulačka vychádza z Návrhu strategického plánu na roky 2023-2027 a vypočítaná výška podpory je predbežná. Niektoré sadzby v Návrhu strategického plánu na roky 2023-2027 sú stanovené intervalovo (min., max.) a skutočná podpora bude závisieť aj od počtu zapojených zvierat resp. hektárov pri jednotlivých intervenciách. Kalkulačka vychádza z priemernej sadzby jednotlivých intervencií a nezahŕňa projektové intervencie.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood