Facebook Statistics

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020

06-09-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014-2020") si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020. Účelom informačného seminára je poskytnúť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014-2020 informácie o možnostiach podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, procese implementácie projektu, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a žiadosti o platbu v ITMS2014+. Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Termín konania: 19. september 2017, v čase od 9:30 do 16:00 hod. Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š. p.

Kapacita informačného seminára je najviac 40 účastníkov. Prosíme dodržať princíp max. dvoch účastníkov za subjekt. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci.

Dovoľujeme si Vás požiadať o záväzné potvrdenie Vášho záujmu k účasti na informačnom seminári elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected]

V prípade, že z kapacitných dôvodov už nebude možné prihlasovať sa na informačný seminár, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať formou oznamu na našom webovom sídle. Účastníkom informačného seminára bude poskytnuté občerstvenie a obed. Vopred ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na Vás.

Oznam/aktualizácia k Informačnému semináru pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014-2020“) si Vám dovoľuje oznámiť, že kapacita informačného seminára pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 je žiaľ naplnená, ďalší záujemcovia sa už nemôžu prihlásiť.
Ďakujeme za prejavený záujem.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood