Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Informačný seminár GSAA

31-05-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  a  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy  v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik realizujú informačné semináre k aplikácii GSAA.

V súlade s ustanovením článku  17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je žiadateľovi poskytnutý vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie - GSAA. Aplikácia slúži na tvorbu grafickej prílohy k žiadosti o priame podpory. Vo webovom prostredí umožňuje zakresliť hranice užívania a zadefinovať parcely na nich. Výstupom z aplikácie je grafická príloha žiadosti a jej tabuľková časť, ktorú žiadateľ predkladá PPA po zverejnení oznámenia o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na  príslušný rok.

V zmysle článku 17 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia Komisie  (EÚ)  č. 809/2014 na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a / alebo nepoľnohospodárskej pôdy, príslušný orgán poskytne príjemcovi  geopriestorový formulár žiadosti o pomoc.  Odsek 1 sa uplatňuje takto:
a)    od roku nároku 2016 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 25 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;
b)    od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň  75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;
c)    od roku 2018 na všetkých príjemcov.

Žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2017 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavuje pokrytie 75 % celkovej plochy (1 400 000 ha)  bude  súčasne poskytnutá  technická pomoc  v podobe informačných seminárov organizovaných Agroinštitútom Nitra, štátny podnik. Informačné semináre  prebiehajú  od apríla 2017 do decembra 2017. Celkovo bude realizovaných 110 informačných seminárov.  Presné termíny sú postupne zverejňované na stránke www.agroinstitut.sk v časti  Aktuálne termíny pre kurzy a semináre, kde je možné prihlásiť sa elektronicky.   Informačné semináre prebiehajú v stanovených dňoch, vždy so začiatkom o 8.00 hod. a o 12.00 hod.  v učebni P na 1. poschodí  Agroinštitútu Nitra, Akademická č. 4.  Za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne pre 2 osoby. Kapacita učebne: 15 počítačov (30 osôb), po naplnení jednotlivých termínov sa termín uzavrie a na stránke Agroinštitútu sa ďalej nezobrazuje.  Účasť na vzdelávacej aktivite je bezplatná.

Pred účasťou na seminári je potrebné sa oboznámiť s používateľskou príručkou GSAA, ktorú je možné si stiahnuť na  adrese https://gsaa.vupop.sk/manual/GSAA-Pouzivatelska_prirucka_2016-11-10.pdf .

Počítačovú techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik.

Bližšie informácie: Ing. Zuzana Repiská, Ing. Monika Rizeková, Ing. Andrea Lehotayová, PhD. , tel. 037 7910 231, 037 7910 296, 037 7910 280, 0902 920 860, fax: 037 7910 159, e-mailové adresy: [email protected], [email protected], [email protected]

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood