Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácie o súčasných a budúcich opatreniach v sektore LULUCF (využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo) podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ

21-11-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vypracovalo v júni 2014 správu, ktorá bola zaslaná Európskej komisii s názvom „Informácie o súčasných a budúcich opatreniach v sektore LULUCF podľa článku 10 rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ z 21. mája 2013 o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami“.

Správa obsahuje predovšetkým opis vývoja emisií a záchytov skleníkových plynov v sektore LULUCF v SR v minulosti, projekcie emisií a záchytov, analýzu potenciálu obmedziť alebo znížiť emisie a udržať alebo zvýšiť záchyty, zoznam najvhodnejších opatrení na zohľadnenie vnútroštátnych podmienok, ktoré členský štát plánuje alebo ktoré sa majú vykonať s cieľom využiť potenciál na zmiernenie, existujúce a plánované politiky zamerané na vykonávanie daných opatrení a orientačné harmonogramy na prijatie a vykonávanie uvedených opatrení.

Uvedená správa je dostupná v anglickom jazyku (tu).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood