Facebook Statistics

Súpis majetku

Informácie o prevode alebo prechode majetku MP SR

06-02-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pred 2. januárom 2006 nepreviedlo majetok vo vlastníctve štátu do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, ktorého nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.

Pred 2. januárom 2006 bol podaný návrh na prevod 1284/10000 nehnuteľného majetku v katastrálnom území Lučenec. Hodnota prevádzanej nehnuteľnosti je vo výške 462 240,- Sk pre s.r.o. FLOS SLOVAKIA, IČO: 36018121, DIČ: 36018121/664 so sídlom v Lučenci na ul. Ľudmily Podjavorinskej 19/A. Kupujúci je vlastníkom 8 716/10 000 uvedenej nehnuteľnosti.

Informácie v prípade každej zmeny sa budú aktualizovať.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood