Facebook Statistics

Informácia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na financovanie implementácie stratégie CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511/512-2018-28 k 04.12.2020

11-12-2020

Počas trvania 10. hodnotiacich kôl výzvy boli schválené ŽoNFP v celkovej sume 61 422 753 Eur.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 12 426 960 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie viac rozvinutého regiónu 526 685 Eur a pre územie menej rozvinutého regiónu 11 900 275 Eur.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood