Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o vysiatej ploche geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2015

06-08-2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2015 je celková plocha osiata jedinou autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810 rezistentnou voči vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) 104,07 ha. Kukurica sa pestuje v okrese Sobrance (97,28 ha) a Piešťany (6,79 ha).

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania v EÚ autorizovaných geneticky modifikovaných organizmov na účel kultivácie a ich koexistencie s ostatnými pestovateľskými systémami je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood