Facebook Statistics

Informácia o pestovaní geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v Slovenskej republike v roku 2010

15-07-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejňuje podľa §8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2010 je celková plocha osiata autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810, ktorá je   rezistentná voči víjačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) 1 248,70 ha.

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania autorizovaných geneticky modifikovaných rastlín a ich koexistencie s konvenčnými a ekologicky pestovanými biologicky príbuznými druhmi v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 69/2007 Z. z. je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood