Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému pohovoru na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

28-09-2021

​Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) týmto oznamuje, že výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa uskutoční 5. októbra 2021 o 9.00 hod. v priestoroch služobného úradu MPRV SR formou verejného vypočutia.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj eliminácie šírenia vírusového ochorenia COVID-19, môže verejnosť zasielať svoje otázky ku koncepciám riadenia SPF jednotlivým uchádzačom na e-mailovú adresu: grspf@land.gov.sk najneskôr do 1. 10. 2021 (vrátane).

Pri otázkach od verejnosti je potrebné napísať, ktorému uchádzačovi je určená, pričom otázky majú byť zamerané ku koncepcii riadenia SPF a dodržiavať zásady slušnosti.

CV uchádzača Koncepcia uchádzača
Ing. Jaroslav Barcaj koncepcia
Ing. Marián Bulla koncepcia
Ing. et Ing. Peter Magát koncepcia
Mgr. Jana Štilichová koncepcia

 

Zloženie výberovej komisie GR – SPF

Zoznam uchádzačov na GR - SPF


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood