Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

19-10-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik sa uskutoční dňa 26. októbra 2022 od 08.00 hod., verejné vypočutie uchádzačov bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže tiež sledovať online prenos z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie Slido.com.  Prístupové kódy pre položenie otázok jednotlivým uchádzačom budú zverejnené pred začiatkom verejného vypočutia konkrétneho uchádzača. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Mgr. Anna Mackovýchová
Ing. Peter Polák, PhD.
Ing. Janka Tabačková

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood