Facebook Statistics
Značka Kvality


Oznámenie

23-10-2015
Dňa 23.10.2015 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ na rok 2016 (2015/C 351/09)

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

04-08-2014
Materiál bol schválený vládou SR dňa 2. júla 2014 (uznesenie č. 327/2014)

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu

04-08-2014
Materiál bol schválený vládou SR dňa 2. júla 2014 (uznesenie č. 328/2014)

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood