Informácia o vysiatej ploche geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2015

06-08-2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu:

V roku 2015 je celková plocha osiata jedinou autorizovanou geneticky modifikovanou kukuricou MON 810 rezistentnou voči vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis) 104,07 ha. Kukurica sa pestuje v okrese Sobrance (97,28 ha) a Piešťany (6,79 ha).

Kontrolou dodržiavania zákonných požiadaviek pestovania v EÚ autorizovaných geneticky modifikovaných organizmov na účel kultivácie a ich koexistencie s ostatnými pestovateľskými systémami je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.