Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 4.3: Chod miestnej akčnej skupiny (MAS)

31-03-2011

Cieľom tohto opatrenia je tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom: - vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií, - rozvíjania zručností v oblasti lokálneho manažmentu.

Žiadateľ: je MAS, ktorá je vybraná Riadiacim orgánom na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia, a ktorá musí mať právnu formu občianskeho združenia.

Cieľ
Tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií,
 • rozvíjania zručností v oblasti lokálneho manažmentu.

V rámci opatrenia „Chod MAS“ budú vybrané práve tieto skupiny, ktoré budú zabezpečovať realizáciu svojej integrovanej stratégie rozvoja územia. Podpora bude poskytovaná na prevádzku miestnej akčnej skupiny a na administratívu a poradenstvo vo vzťahu k realizácii stratégie.

Činnosti

 • školenia konferencie, semináre, workshopy manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie;
 • štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie;
 • publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii;
 • prevádzková činnosť;
 • administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie, kontrola realizácie projektov;
 • zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
 • vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
 • semináre, školenia, konferencie, workshopy pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie;
 • vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia;
 • činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá musí mať právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie
Typ investície: nezisková
Oblasť podpory: MAS, ktoré boli úspešné v rámci výzvy RO

Výška podpory
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov
- 100 % (80 % EÚ, 20 % SR).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood