Facebook Statistics


Ponuka doškoľovacieho tréningu na Európskom úrade pre bezpečnosť potravín

12-08-2009
Doškoľovanie je obdobie strávené na EFSA v súlade s pravidlami vydanými v Rozhodnutí výkonnej riaditeľky EFSA o prijatí praktikantov na doškoľovacie obdobie. Doškoľovanie umožňuje praktikantom získať praktické skúsenosti prostredníctvom ich práce a praktizovať tak získané vedomosti počas ich univerzitného štúdia alebo profesionálnej kariéry v oblastiach vedy, komunikácie alebo administratívy.

Výzva pre výber externých recenzentov EFSA

05-05-2009
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) vydal výzvu pre výber externých recenzentov, ktorí budú napomáhať úradu prehodnocovať kvalitu vedeckej práce EFSA.

Výzva pre vedcov - obnova zloženia vedeckého výboru a vedeckých panelov EFSA

29-10-2008
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril 23.októbra 2008 výzvu obnovy zloženia vedeckého výboru (SC) EFSA a 8 vedeckých panelov.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood