Facebook Statistics

8. vedecká konferencia: Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca

28-05-2015
Národný kontaktný bod (NKB) pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (MPRV SR) organizuje v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre VIII. VEDECKÚ KONFERENCIU „Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 13. novembra 2015 v Nitre.

Bilaterálne vedecké sympózium ENDOKRINNÉ DISRUPTORY

03-02-2015
Vážení experti, Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV, Fakultou verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a národný Kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v ČR si Vás dovoľuje pozvať na bilaterálne vedecké sympózium venované problematike endokrinných disruptorov...

Plenárne zasadnutie GMO Panelu otvorené pre pozorovateľov

23-01-2015
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 4.-5.3.2015 sa bude v Bruseli konať otvorené plenárne zasadnutie vedeckého Panelu EFSA pre GMO...

Meeting ku kŕmnym doplnkovým látkam

22-01-2015
V dňoch 5. – 6. mája sa v Barcelone uskutoční technický meeting týkajúci sa kŕmnych doplnkových látok. Hlavným cieľom tohto stretnutia bude prediskutovať otázky ...

37th Mycotoxin Workshop

21-01-2015
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o XXXVII. Workshope ...Meeting Hazards associated with animal feed

09-12-2014
FAO a WHO organizuje v dňoch 12. – 15. Mája 2015 stretnutie expertov s názvom „Hazards associated with animal feed“. Konkrétnym cieľom je poskytnutie aktuálneho prehľadu vedomostí o rizikách spojených s krmivami...

Konferencie 2015

09-12-2014
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA spoluorganizuje s ostatnými zainteresovanými inštitúciami aj v roku 2015 rôzne vedecké konferencie, na ktoré...

Pozvanie na XVII. ročník medzinárodného kongresu ISAH2015

24-11-2014
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o organizovaní XVII. medzinárodného kongresu o hygiene zvierat, ktorý sa uskutoční 07. – 11. 06. 2015 v Košiciach.

Meeting „Akryamid v potravinách“

17-10-2014
Dňa 10.12.2014 organizuje ESFA vedecké stretnutie na diskusiu k záverom online konzultácií o akrylamide. Stretnutie sa uskutoční v Bruseli – informácie sú dostupné na ...Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood