Facebook Statistics
Verejná konzultácia o návrhu usmernenia pre vedecké požiadavky týkajúce sa antioxidantov, oxidačného poškodenia a kardiovaskulárneho zdravia (revízia 1)

13-07-2017
Vedecký výbor EFSA pripravil návrh usmernenia pre vedecké požiadavky týkajúce sa antioxidantov, oxidačného poškodenia a kardiovaskulárneho zdravia (revízia 1).

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood