Facebook Statistics
EFSA spustil verejnú konzultáciu o hodnotení expozície bisfenolu A (BPA) v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a v ďalších výrobkoch

02-07-2013
Posledné hodnotenie expozície BPA bolo v roku 2006, teraz sa jedná o aktualizovanie informácií, ktoré vyplývajú z viacerých štúdií...

EFSA umožnil verejné pripomienkovanie Vedeckého stanoviska k výživovým referenčným hodnotám vitamínu C

02-07-2013
Tento dokument navrhuje výživové referenčné hodnoty vitamínu C pre dospelých, deti a tehotné a dojčiace ženy...
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood