Facebook StatisticsOznam EFSA o odporučení EK

12-03-2014
EFSA oznámila na svojej domovskej internetovej adrese, že Európska Komisia na základe požiadavky EFSA vydala odporučenie na monitoring brómovaných zhášadiel plameňa jednotlivými členskými krajinami EÚ.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood