Facebook StatisticsLiterárny prehľad adjuvantného/imunogenického hodnotenia proteínov

11-04-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender (t.j. určený pre všetky organizácie) ohodnotený na 90 000 €. Výzva je zameraná na vypracovanie komplexného literárneho prehľadu o adjuvanticite/imunogenicite proteínov a stratégie pre hodnotenia rizika.
Výzva na tender „Poskytovanie bankových služieb úradu EFSA“

08-03-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender na poskytovanie bankových služieb (OC/EFSA/FIN/2017/01). S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva priamym zadaním na dobu 48 mesiacov. Bližšie špecifikácie sú dostupné v prílohách...

Pomoc expertov pri príprave Súhrnnej správy o zoonózach a alimentárnych nákazách v EÚ za rok 2016 – E.coli - STEC

08-03-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender v hodnote 30 000 € (NP/EFSA/BIOCONTAM/2017/04), prostredníctvom ktorej hľadajú expertnú pomoc pri príprave vedeckej správy o zoonózach za rok 2016 pre oblasť Shiga-toxín produkujúcej Escherichia coli (STEC)...
Návrh na podporu jednotky riadenia dokumentácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (DATA) pre sériu riadiacich aktivít vedeckých dát

29-11-2016
Táto výzva na tender prichádza s rámcovým kontraktom do 4 rokov s jedným kontraktorom.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood