Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2017


Rozpočtové organizácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
 Verejný odpočet sa bude konať dňa 31.mája 2018 o 14.00 hod. Miesto konania: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 Termín verejného odpočtu: 22. máj 2018 (utorok), o 11:00 hod, Miesto konania: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pavilón A, Matúškova 21, Bratislava .

Príspevkové organizácie

Múzeum vo Svätom Antone
 Termín verejného odpočtu: 25. máj 2018 (piatok), o 10:00 hod, Miesto konania : Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton.
Národné lesnícke centrum
 Termín verejného odpočtu: 31. máj 2018 (štvrtok), o 10:00 hod, Miesto konania : Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 Termín verejného odpočtu: 23. máj 2018 (streda), o 13:00 hod. Miesto konania : NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Trenčianska 55, 824 80 Bratislava.
Štátne lesy Tatranského národného parku
 29. máj 2018 (utorok), o 10:00 hod.; Miesto konania : Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica 66


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood