Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2016


Rozpočtové organizácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
 Verejný odpočet sa bude konať dňa 29.mája 2017 o 11.00 hod. Miesto konania: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 22. máj 2017 (pondelok), o 11:00 hod, Miesto konania: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, pavilón A, Matúškova 21, Bratislava

Príspevkové organizácie

Múzeum vo Svätom Antone
 26. máj 2017 (piatok) o 10:00 hod., Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
 31. máj 2017 (streda), o 10:00 hod, Miesto konania: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 23. máj 2017 (utorok) o 10:00 v NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Trenčianska 55, 824 80 Bratislava
Štátne lesy Tatranského národného parku
 24. máj 2017 (streda), o 9.00 hod, Miesto konania : budova Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica 66, zasadačka.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood