Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2014


Rozpočtové organizácie

Plemenárska inšpekcia SR
 19. máj 2015 (utorok), 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie).
Pôdohospodárska platobná agentúra
 25. máj 2014 (pondelok), o 10.00 hod., Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 19. máj 2015 (utorok), 09.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie).
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 25. máj 2015 (pondelok), od 13.00 do 14.00 hod., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matuškova 21, Bratislava

Príspevkové organizácie

Agentúra pre rozvoj vidieka
 7. máj (štvrtok) 2015 o 10:00 hod., Agroinštitút Nitra, š.p. – veľká zasadačka, Akademická 4, Nitra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 19. máj 2015 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie)
Múzeum vo Svätom Antone
 22. máj 2015 (piatok) 10:00 hod., Múzeum vo Svätom Antone 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
 26.05 o 10:00 hod. Miesto konania: Národného lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 28. máj 2015 (štvrtok) o 10:00hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Štátne lesy Tatranského národného parku
 27. máj 2015 (streda), o 9.00 hod, Miesto konania : ŠL TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Tatranská Lomnica, zasadačka
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
 19. máj 2015 (utorok), 13.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, Bratislava miestnosť č. 161 (1. poschodie)


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood