Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2013


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
  21. máj 2014 (streda), od 10:40 do 11:30 hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Plemenárska inšpekcia SR
 21. máj 2014 (streda), 13.00 hod., Miesto konania verejného odpočtu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2, Lužianky, zasadačka 1. poschodie
Pôdohospodárska platobná agentúra
 20. máj 2014 (utorok), o 10.00 hod., Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 9, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 20. máj 2014 (utorok), 8.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 14. máj 2013 (streda), od 9.00 do 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 305 (3. poschodie)

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
 21. máj 2014 (streda), od 9:30 do 10:30 hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
  21. máj 2014 (streda), od 11:40 do 12:40 hod., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 20. máj 2014 (utorok), 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Múzeum vo Svätom Antone
  Verejný odpočet Múzea vo sv. Antone sa uskutoční 23. mája 2014 (piatok) so začiatkom o 10:30 hod. Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
 23. máj 2014 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, zasadačka
Štátne lesy Tatranského národného parku
 30. máj 2014 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., ŠL TANAP, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Tatranská Lomnica, zasadačka
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Miesto konania verejného odpočtu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 20. máj 2014 (utorok), 12.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie)
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
  27. máj 2014 (utorok) od 13:15 do 14:15, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 27. máj 2014 (utorok) od 10:40 do 11:40, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Výskumný ústav potravinársky
 27. máj 2014 (utorok) od 9:30 do 10:30, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
  27. máj 2014 (utorok) od 11:45 do 12:45, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, 827 13 Bratislava 212


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood