Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2012


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
 Verejný odpočet Agentúry SAPV sa uskutoční 23. mája 2013 so začiatkom o 9:00 hod. Miesto konania: Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Nitra Hlohovská 2, 949 01 Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
 22. mája 2013 o 11.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zasadačka na 1. poschodí
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 23. mája 2013 o 08.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 17. máj 2013 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, zasadačka – Pavilón A

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
 15. máj 2013 (streda), od 11.00 do 12.00 hod., Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, zasadačka
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
 22. mája 2013 o 09.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zasadačka na 1. poschodí
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 23. mája 2013 o 15.45 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Múzeum vo Svätom Antone
 Verejný odpočet Múzea vo sv. Antone sa uskutoční 23. mája 2013 so začiatkom o 11:30 hod. Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
 3. mája 2013 o 10:00 hod., v Národnom lesníckom centre, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, v zasadačke
Štátne lesy Tatranského národného parku
 24 . máj 2013 (piatok), od 9.00 do 10.00 hod., ŠL TANAP, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Tatranská Lomnica, zasadačka
Štátny veterinárny a potravinový ústav
 23. mája 2013 o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 23. mája 2013 o 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 23. mája 2013 o 14.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 23. mája 2013 o 11.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
 14. máj 2013 (utorok), od 9.00 do 10.00, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, 900 41 Rovinka, zasadačka
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 7. mája 2013 o 10.00 hod., Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, Bratislava, zasadačka na 3. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
 29. mája 2013 o 09.00 hod., Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, Bratislava, zasadačka na 8. poschodí
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 14. mája 2013 o 10.00 hod., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, veľká zasadacia miestnosť


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood