Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2011


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
 22. mája 2012 so začiatkom o 9:00 hod., Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Nitra, Hlohovská 2, 949 01 Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
 29.5.2012, 9.00 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Pôdohospodárska platobná agentúra
 23. mája 2012 o 10:00 hod. v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Dobrovičova 9, Bratislava.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 29.5.2012, 11.30 hod.,MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava. Zasadačka č. 506
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 16. máj 2012 (streda), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie), o 09,00 hod.

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
 Verejný odpočet CVRV Piešťany sa uskutoční 18. mája 2012 so začiatkom o 9:00 hod. v malej zasadačke CVRV Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 01 Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
 15.5.2012, 9.00hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zasadačka 1. poschodie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 22.5.2012, 14.00 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Múzeum vo Svätom Antone
 22. mája 2012 so začiatkom o 13:00 hod., Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
Národné lesnícke centrum
 dňa 21. mája 2012 o 09,00 hod., v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Štátne lesy Tatranského národného parku
 25.mája 2012, 10.00 hod., zasadačka Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
 29.5.2012, 14.00 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 23.5.2012, 9.00 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 22.5.2012, 11.30 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 23.5.2012, 11.30 hod., MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava Zasadačka č. 506
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
 16. máj 2012 (streda), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie), o 10,30 hod.
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 Verejný odpočet VÚEPP sa uskutoční 9. mája 2012 o 10:00 hod., na Trenčianskej 55, v Bratislave, v zasadačke na 3. poschodí.
Výskumný ústav potravinársky
 22. mája 2012 (utorok) o 10.00 hod., Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná ul. č. 4., Bratislava, v zasadačke na 7. poschodí
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 dňa 11. mája 2012 v čase od 9:00 hod. vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy na Gagarinovej ulici č. 10 vo veľkej zasadacej miestnosti

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood