Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2009


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
 24. mája 2010 o 15.00 hod. v sídle agentúry Na Hlohovskej ul. č. 2 v Nitre
Plemenárska inšpekcia SR
 20. máj 2010 (štvrtok) o 8.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 31. máj 2010 (pondelok) o 9.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 24. máj 2010 (pondelok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
 24. máj 2010 o 9.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
 19. máj 2010 (streda) o 10.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra zasadačka 1. poschodie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 20. máj 2010 (štvrtok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Múzeum vo Svätom Antone
 24. mája 2010 o 10.00 v sídle múzea vo Svätom Antone
Národné lesnícke centrum
 4. máj 2010 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke NLC (T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen)
Štátne lesy Tatranského národného parku
 6. máj 2010 o 10:00 hod., zasadačka Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
 25. máj 2010 (utorok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 25. máj 2010 (utorok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 25. máj 2010 (utorok) o 8.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 20. máj 2010 (štvrtok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
 24. máj 2010 (pondelok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 5. máj 2010 (streda) o 10:00 hod. , Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Trenčianska 55, Bratislava, zasadačka na 3. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
 13. mája 2010 o 13.00 hodine v budove VÚP na Priemyselnej ulici č.4 v Bratislave
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 21. 05. 2010 o 9.00 hod., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, Bratislava, veľká zasadačka


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood