Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2008


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
 29. mája 2009 o 9.00 hod. v zasadačke riaditeľa Agentúry SAPV Hlohovská 2, Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
 28. máj 2009 (štvrtok) o 8.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Pôdohospodárska platobná agentúra
 21. mája 2009 o 13,00 hodine na Ministerstve pôdohospodárstva SR v zasadačke na 5. poschodí, číslo dverí 506
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 1. 6. 2009, 9.00 hod., zasadačka MP SR, 7. poschodie, č. dverí 703
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 22. máj 2009 (piatok), o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Príspevkové organizácie

Agentúra pre rozvoj vidieka
 29. mája 2009 o 9.00 hod. v malej zasadačke ( 1.poschodie) na Agroinštitúte, Akademická 4, Nitra
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
 20. máj 2009 (streda) o 13.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zasadačka 1. poschodie
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
 20. máj 2009 (streda) o 13.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, zasadačka 1. poschodie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 28. máj 2009 (štvrtok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Múzeum vo Svätom Antone
 29. mája 2009 o 8.30 hod. v zasadačke riaditeľa Agentúry SAPV Hlohovská 2, Nitra
Národné lesnícke centrum
 7. mája 2009 o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen)
Štátne lesy Tatranského národného parku
 21. 05. 2009 o 9:00 v zasadačke riaditeľstva ŠL TANAP
Štátny veterinárny a potravinový ústav
 19. máj 2009 (utorok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 19. máj 2009 (utorok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 19. máj 2009 (utorok) o 8.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 1. 6. 2009, 13.00 hod., zasadačka MP SR, 5. poschodie, č. dverí 506
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
 22. máj 2009 (piatok), o 9.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 20. mája 2009 o 1100 hod. vo Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava, v zasadacej miestnosti na III. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
 1.6.2009 o 13.00 hodine v zasadačke budovy VÚP na Priemyselnej ulici č.4 v Bratislave
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 21. mája 2009 o 10.00 hod. v zasadačke Ministerstva pôdohospodárstva SR na 5. poschodí


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood