Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2007


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
 12.máj 2008 (pondelok) o 9.00 hod., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, Nitra – zasadačka, I. posch.
Plemenárska inšpekcia SR
 21. mája 2008 od 10.30 do 13.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 19. máj 2008, od 7.30 do 10.00 hod., v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 22. máj 2008 (štvrtok), o 10.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 19. mája 2008 od 12.30 do 14.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Múzeum vo Svätom Antone
 12.máj 2008 (pondelok) o 11.00 hod., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, Nitra – zasadačka, I. posch.
Národné lesnícke centrum
 28. mája 2008 o 10.30 hod., Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, Zvolen, zasadačka generálneho riaditeľa NLC
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
 12.máj 2008 (pondelok) o 10.00 hod., Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, Nitra – zasadačka, I. posch.
Štátne lesy Tatranského národného parku
 30. máj 2008 (piatok), o 9.00 hod. v zasadačke Štátnych lesov TANAP, Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
 20. mája 2008 od 10.30 do 13.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 20. mája 2008 od 7.30 do 9.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 21. mája 2008 od 14.00 do 16.00 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 20. mája 2008 od 14.00 do 16.00 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
 22. máj 2008 (štvrtok), o 8.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
 30. máj 2008 o 10,00 hod, budova MP SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka na III. poschodí - č. 305
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 26. máj 2008 11 hod., VÚEPP, Trenčianska 55, zasadačka na 3. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
 26. máj 2008 (pondelok) o 10,00 hod., Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 13.máj 2008 (utorok) od 13,00 do 14,00 hod., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, Bratislava

Štátne podniky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 12.máj 2008 (pondelok) 13,00 hod., Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik
 14. mája 2008 o 10,00 hod. v budove štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, Výstavná 4, Nitra v zasadačke na 1. poschodí
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
 21. mája 2008 od 7.30 do 9.30 hod. v budove ministerstva na 1. poschodí č. dverí 160


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood