Facebook Statistics

Verejné odpočty

Termíny verejných odpočtov za rok 2006


Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
 11.5.2007 o 9:00 hod. v Slovenskom centrum poľnohospodárskeho výskumu Hlohovská 2, Nitra
Plemenárska inšpekcia SR
 21.5.2007 od 9:30-10:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra
 04.06.2007 od 10.30 - 12.00 hod v zasadacej miestnosti č. 32 na prízemí budovy MP SR Dobrovičova 12, Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 28.5.2007 od 14:00-15:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 29.5.2007 o 10:00 hod. v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava

Príspevkové organizácie

Agentúra pre rozvoj vidieka
 Dňa 17. mája 2007 o 10.00 hod. v malej zasadačke (prvé poschodie) na Agroinštitúte, Akademická 4, Nitra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 21.5.2007 od 11:00-12:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Múzeum vo Svätom Antone
 11.5.2007o 11:00 hod. v Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu Hlohovská 2, Nitra
Národné lesnícke centrum
 25. apríla 2007 o 10.00 hod., v budove NLC, ul. T.G.Masaryka 22, Zvolen, v zasadačke generálneho riaditeľa
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
 11.5.2007 o 10:00 hod. v Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu Hlohovská 2, Nitra
Štátne lesy Tatranského národného parku
 10.5.2007 o 9:00 hod. v zasadačke ŠL TANAP v Tatranskej Lomnici
Štátny veterinárny a potravinový ústav
 22.5.2007 od 9:30-10:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 21.5.2007 od 8:00-9:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
 21.5.2007 od 12:30-13:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Štátny veterinárny ústav Zvolen
 22.5.2007 od 12:30-13:50 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
 29.5.2007 o 9:00 hod. v v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
 22.5.2007 o 10.00 hod. v zasadačke vedúceho služobného úradu (piate poschodie) na Ministerstve pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 30.5.2007 (streda) o 10.00 hod., Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, Bratislava
Výskumný ústav potravinársky
 15.5.2007 od 9:00-10:00 vo Výskumnom ústave potravinárskom, Priemyselná 4, Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 15.5.2007 od 11:00-12:00 vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, Bratislava

Štátne podniky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 11.5.2007 od 13:00-14:00 v Agroinštitúte, Akademická 4, Nitra
agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik
 12.6.2007 o 10:00 hod. v zasadačke na 2. poschodí v budove Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, Výstavná 4, Nitra
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
 22.5.2007 od 8:00-9:20 v budove MP SR na 3. poschodí č. dverí 305, Dobrovičova 12, Bratislava


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood