Súpis majetku

Zoznamy nehnuteľností organizácií


Rozpočtové organizácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Múzeum vo Svätom Antone
Štátne lesy Tatranského národného parku
Štátny veterinárny a potravinový ústav

Štátne podniky

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznamy nehnuteľností a hnuteľných vecí

Informácie o prevode alebo prechode majetku MP SR

06-02-2006
Ministerstvo pôdohospodárstva SR pred 2. januárom 2006 nepreviedlo majetok vo vlastníctve štátu do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, ktorého nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy.