Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2023

Vestník čiastka 10/2023 (vystavená 18-04-2023)

Obsah:

20.
Dodatok č. 1 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 9455/2021-250 z 20.10.2021 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2023 (vystavená 13-04-2023)

Obsah:

18.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu účinných látok, ktoré sú zakázané pre šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd, pre šetrné hospodárenie v ovocných sadoch a pre šetrné hospodárenie vo viniciach (č. 6465/2023)
19.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v šetrnom hospodárení pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd, v šetrnom hospodárení v ovocných sadoch a v šetrnom hospodárení vo viniciach

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2023 (vystavená 06-04-2023)

Obsah:

17.
Kalendár veľtrhov a výstav 2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2023 (vystavená 31-03-2023)

Obsah:

16.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelený obchod 2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2023 (vystavená 23-03-2023)

Obsah:

15.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o výške percenta úhrady finančnej disciplíny za rok 2022 (č. 5403/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2023 (vystavená 14-02-2023)

Obsah:

14.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol
 
na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej
 
oblasti na obdobie od 01. 03. 2023 do 29. 02. 2024

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2023 (vystavená 03-02-2023)

Obsah:

5.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výberových kritériách pri zaraďovaní žiadostí do príslušných neprojektových opatrení podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (č.1710/2023)
6.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území európskeho významu na ktoré sa poskytuje podpora na neprojektové opatrenie v rámci sústavy Natura 2000 na trvalom trávnom poraste (č.1712/2023)
7.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území európskeho významu a zoznamu území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu, na ktoré sa poskytuje podpora na neprojektové opatrenie v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku (č.1714/2023)
8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území európskeho významu v druhom a treťom stupni ochrany na ktoré sa poskytuje podpora na operáciu obhospodarovanie biotopov druhov v územiach európskeho významu (č. 1720 /2023)
9.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území na ktoré sa poskytuje podpora na neprojektové opatrenie zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy (č.1722/2023)
10.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov zeleniny a zoznamu liečivých rastlín, koreninových rastlín a aromatických rastlín, na ktoré sa poskytuje podpora v rámci opatrenia ekologické poľnohospodárstvo (č. 1724/2023)
11.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov území Natura 2000, na ktoré sa poskytuje podpora na operácie v rámci neprojektového opatrenia lesnícko – environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (č. 1726/2023)
12.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov stromov určených na založenie agrolesníckého systému, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrene založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému (č. 1727/2023)
13.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov stromov určených na založenie líniových vegetačných prvkov na ornej pôde, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrenie založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku (č. 1728/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2023 (vystavená 31-01-2023)

Obsah:

4.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu účinných látok, ktoré sú zakázané pri šetrnom hospodárení pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd, pri šetrnom hospodárení v ovocných sadoch a pri šetrnom hospodárení vo viniciach, a zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené pri šetrnom hospodárení pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd, pri šetrnom hospodárení v ovocných sadoch a pri šetrnom hospodárení vo viniciach

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2023 (vystavená 27-01-2023)

Obsah:

2.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o výške podpôr určených na neprojektové opatrenia a operácie Strategického plánu
 
spoločnej poľnohospodárskej politiky (č.1140/2023)
3.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o zverejnení váhových koeficientov pre výpočet zníženia sumy podpory za porušenie
 
podmienok na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej
 
politiky 2023-2027 (č.1141/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2023 (vystavená 27-01-2023)

Obsah:

1.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o zverejnení zoznamu katastrálnych území zaradených do oblastí s prírodnými
 
obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (č. 1139./2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood