Facebook Statistics

Vestníky - rok 2021

Vestník čiastka 11/2021 (vystavená 23-04-2021)

Obsah:

12.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia a operácie v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rokoch 2021 a 2022 (č. 8534/2021 – 620)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2021 (vystavená 23-04-2021)

Obsah:

11.
Dodatok č. 1 k Štatútu komoditných rád Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2021 (vystavená 16-04-2021)

Obsah:

10.
Rokovací poriadok Rady pre Značku kvality Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 6352/2021-840

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2021 (vystavená 16-04-2021)

Obsah:

9.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2021
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2021 (vystavená 26-03-2021)

Obsah:

8.
Dodatok č. 2 z 15. marca 2021 k Štatútu Komisie Ministerstva pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu
 
úradnej kontroly č. 3503/2018-810 zo dňa 17.12. 2018
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2021 (vystavená 12-03-2021)

Obsah:

6.
Dodatok č. 1 k Štatútu Pracovnej skupiny pre tvorbu Návrhu opatrení na zabezpečenie
 
obnovy a rozvoja hydromeliorácií v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny na Slovensku vydanému rozhodnutím ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 5084/2020-510
7.
Oprava Listina registrovaných odrôd pre rok 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2021 (vystavená 24-02-2021)

Obsah:

5.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 10484/2020-260, ktorou sa ustanovuje postup pri obstarávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2021 (vystavená 17-02-2021)

Obsah:

4.
Dodatok č. 2 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2414/2016-420 o riešení škodových udalostí, činnosti škodovej komisie a postupe pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu v znení dodatku č. 1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2021 (vystavená 12-02-2021)

Obsah:

3.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2021 (vystavená 26-01-2021)

Obsah:

2.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2021 (vystavená 26-01-2021)

Obsah:

1.
Štatút pracovnej skupiny v oblasti bielkovinovej sebestačnosti a dobrovoľnej schémy označovania potravín a krmív, výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby vyrobených bez použitia geneticky modifikovaných organizmov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood