Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2019

Vestník čiastka 8/2019 (vystavená 24-04-2019)

Obsah:

10.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2019
11.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej
 
(Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2019
12.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej
 
(Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2019
13.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2019
14.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2019
15.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám
 
- scrapie v Slovenskej republike pre rok 2018
16.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019
17.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2018 -2019
18.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2018 - 2019
19.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2019
20.
Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019
21.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019
22.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2018 – 2019
23.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2019
24.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných
 
encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2019
25.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2019
26.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
27.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
28.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
29.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
30.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
31.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2019 (vystavená 27-03-2019)

Obsah:

9.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 20. 03. 2019, č.z. 13090/2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2019 (vystavená 04-03-2019)

Obsah:

8 .
Štatút a Rokovací poriadok Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre bezpečnosť potravinového reťazca

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2019 (vystavená 26-02-2019)

Obsah:

7.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2019 (vystavená 12-02-2019)

Obsah:

4.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 2892/2019-620
5.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 2894/2019-620
6.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 2412/2019-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2019 (vystavená 18-01-2019)

Obsah:

3.
Dodatok č. 2 k Štatútu komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka preddložených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. novembra 2012 č. 867/2012-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2019 (vystavená 18-01-2019)

Obsah:

2.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3667/2018-740, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2019 (vystavená 18-01-2019)

Obsah:

1.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2018 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 1422/2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood